بررسی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع در نواحی روستایی مطالعه موردی: صنایع تولید پوشاک قهرود- کاشان

نویسندگان

1 استاد جغرافیای انسانی و عضو قطب علمی برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، ایران

کلیدواژه‌ها