بررسی عوامل نگران کننده کشاورزان روستایی مورد مطالعه: روستائیان شهرستان داراب

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

کلیدواژه‌ها