مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی (با استفاده از تابش خورشید) مطالعه موردی: کوه نخود چال- استان کرمانشاه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

کلیدواژه‌ها