تحلیلی بر نقش واحدهای بزرگ صنعتی در توسعه منطقه ای جنوب فارس (مطالعه موردی: شهرستان های لامرد و مهر)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه¬ ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

      کشور ایران از مزیّت­ های نسبی فراوانی به ­ویژه در صنایع مربوط به نفت و گاز، کانی ­های فلزی و غیر فلزی برخوردار است. دو مورد از این صنایع بزرگ شامل پالایشگاه گازی پارسیان و کارخانه ­ی سیمان لامرد است، که اولی در شهرستان مُهر و دومی در شهرستان لامرد از توابع استان فارس قرار دارد. پژوهش حاضر بر این فرض کلی استوار است که: احداث واحدهای صنعتی در منطقه ­ی لامرد قدیم، زمینه های پیشرفت و توسعه ­ی آن را فراهم نموده است. روش تحقیق از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده و برای جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ که پس از تأیید روایی و پایایی، داده ­های جمع­ آوری ­شده توسّط spss پردازش گردید. در بخش تجزیه و تحلیل نیز از روش تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل اصلی، از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای سنجش چگونگی و میزان شدّت همبستگی میان متغیّرها، از روش رگرسیون برای ارایه ­ی مدل ریاضی استفاده شده است. نتایج نشان می ­دهد که احداث واحدهای بزرگ صنعتی موجب افزایش اشتغال، افزایش رفاه، افزایش مهاجرت به منطقه، بهبود و توسعه ­ی زیرساخت ­های فیزیکی (جادّه ­ها و خطوط ارتباطی از یک سو و فعّالیّت ­های ساخت­ و ­ساز مسکن از سوی دیگر) و به­ طور ­کلّی باعث تسریع در فرآیند زمینه سازی رشد و توسعه­ ی منطقه ­ای گردیده است.

کلیدواژه‌ها