آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران با پیشنهاد مأموریت محوری در سیاستگذاری های توسعه منطقه ای

نویسنده

استادیار شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

کلیدواژه‌ها