ارزیابی سطوح توسعه ‌یافتگی بخش مسکن در مناطق جنوبی استان همدان با استفاده از روش تحلیل خوشه ‌ای

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

کلیدواژه‌ها