تحلیلی بر نظام شبکه بندی شهری در زیرمنطقه های جدید حاصل از تقسیم استان خراسان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها