کلیدواژه‌ها = استان لرستان
تعداد مقالات: 7
2. پژوهشی بر توسعه یافتگی و نابرابری های آن در استان لرستان

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 1-16

محمد میره ای؛ مسلم عارفی؛ آیت رشنوفر


4. ارزیابی ژئواقلیم بافت کوهستانی در راستای شناسایی مناطق ژئوتوریسم زمستانی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 81-94

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فاطمه مرادی پور


5. تعیین نظام سلسله مراتبی شهرهای استان لرستان بین سال های1390-1335 با مدلهای همسایگی، آنتروپی و حد اختلاف طبقه ای

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 1-12

محمد حسین سرایی؛ نعمت شاه کرمی؛ مجتبی فتایی؛ مسعود سلطانی


6. تحلیلی بر وضعیت مسکن در استان لرستان با استفاده از مدل ‏های تحلیل عاملی (تاکسونومی عددی و ویلیامسون)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 29-42

فریاد پرهیز؛ جمال الدین صمصام شریعت؛ مسعود کریمیان؛ کرامت اله زیاری؛ داوود جمینی


7. برنامه ریزی آمایش استان لرستان بر مبنای نظریه سناریوی برتر

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 83-92

فاطمه خسروی؛ محسن رحیم پور انارکی؛ امید امیدی