نویسنده = علیرضا دربان استانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فضایی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان روستایی ایران در بخش خدمات

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-10

فضیله دادور خانی؛ علیرضا دربان استانه؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی؛ بهرام هاجری